01. oktoobrist lähevad kõigi meie asutuse poolt osutatavate teenuste pakkumised üle Lihula Südamekodud OÜ-le. Lepingupartneritele jäävad kehtima olemasolevad lepingud, teenuste osutamises muutusi ei toimu.
 
«
» 

Meist

Lihula Südamekodu OÜ

Alates 01.10.2018 tegutseb SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse asemel OÜ Lihula Südamekodu, kes võtab üle Lihula hooldekodu senised tegevused, sealhulgas kõik kliendi- ja koostöölepingud ning personali. Klientide ja personali jaoks jääb esialgu igapäevases töökorralduses kõik endistviisi.

Südamekodude eesmärk on Lihula hooldekodu kaasajastada, sealjuures on plaanis hooldekodu laiendada ning seeläbi luua juurde uusi teenus- ning töökohti.

Südamekodude eesmärk on Lihula hooldekodu kaasajastada, sealjuures on plaanis hooldekodu laiendada ning seeläbi luua juurde uusi teenus- ning töökohti.

Lihula hooldekodu omandamisega seonduvalt hakkab Südamekodud pakkuma edaspidi ka erihoolekandeteenuseid.

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse ja OÜ Lihula Südamekodu vahel sõlmitud lepingu leiad SIIT
Meist

Lihula Vallavolikogu otsusega nr 56 (30.10.2001) lõpetati Lihula Haigla tegevus ja asutati Sihtasutus Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus. Sihtasutus on Läänemaal Lihula linnas asuv tervistedendav asutus, kelle eesmärgiks on tervishoiu- ja hooldusteenuste pakkumine oma pädevuse ja võimaluste piires. 


Missioon

SA Lõuna- Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhoolekande Keskus  on inimestest hooliv, nende  ootustele ja vajadustele vastav ning  toimetulekut ja kvaliteeti tagav  kaasaegne kodu

Visioon

SA Lõuna- Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhoolekande Keskus  on üle – eestiliselt tuntud ja tunnustatud kvaliteetseid tervishoiu ja sotsiaalteenuseid pakkuv piirkondlik kompetentsikeskus

Organisatsiooni põhiväärtused

 • Inimkesksus - inimest nähakse kui tervikut, tunnustades tema füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid ja hingelisi vajadusi
 • Usaldusväärsus - austatakse inimeste privaatsust ning tagatakse igakülgne konfidentsiaalsus
 • Kvaliteet - kvaliteet tagatakse kõiges - teenuse osutamises, organisatsiooni juhtimises ja personalitöös
 • Turvalisus - proffessionaalse suhtumise ja kvaliteetsete teenustega tagatakse nii klientidele kui organisatsiooni liikmetele kaitstuse e turvatunne
 • Avatus - uksed on avatud nii klientidele, nende lähedastele, kogukonna liikmnetele ja koostööpartneritele

Põhiväärtused personalitöös

 • Professionaalsus teeme oma tööd hästi, tahtes seda teha paremini. Näeme oma ja teiste vigu ja reageerime nendele. Töötaja professionaalsed oskused ja nende arendamine võimaldavad luua klientidele parimaid lahendusi aidates kaasa nende jõustamisele.
 • Areng ja õppimine – tunneme huvi kõige uue vastu meie valdkonnas. Õpime oma kolleegidelt. Väärtustame kõrgelt oma ala asjatundjaid. Peame lugu inimestest, kes oma teadmisi teistega jagavad. Hindame tahet õppida ja targemaks saada. Toetame uusi mõtteid ja ideid.
 • Ausus - me suhtleme ausalt ja avatult. Ausus loob aluse pikaajalistele suhetele. Oleme ausad klientide ja koostööpartnerite vastu, öeldes, mida me suudame nende jaoks teha ja mida mitte. Me oleme ausad töötajate vastu, öeldes neile selgelt, mida me neile pakume ja mida me neilt ootame.
 • Vastutustunne – vastutame nii oma tehtud kui tegemata töö eest. Igaüks meist vastutab asutuse, meeskonna ja iseenda eest. Vastutamine tähendab ka parimate lahenduste poole püüdlemist ning õigeaegset tegutsemist.
 • Kliendikesksus ja paindlikkus – lähtume kliendi vajadustest osutades teenuseid paindlikult ja kutsealaselt piiritletult.
 • Positiivsus – näeme vaeva, et vaadata elule positiivsema pilguga, suuname selle poole ka oma kliente. Oleme teadlikud, et meie positiivsus annab jõudu ka nendele, kellega suhtleme (kliendid, kaastöötajad, koostööpartnerid).


Sihtasutus tegutseb neljas eraldi asuvas hoones:
 

 • I osakond -  ööpäevaringne hooldamine ja vajadusel põetamine, 25 voodikohta
 • II osakond - ööpäevaringne hooldamine ja vajadusel põetamine, 27 voodikohta
 • III osakond - ööpäevaringne erihoolekande teenus sügava liitpuudega isikutele, 10 voodikohta

  Osutame ka toetatud elamise ja toetatud töötamise teenust.
  Eraldi hoones tegutseb päevakeskus igapäevaelu toetamise teenusel olevatele inimestele.
  Päevakeskuse ruume on võimalik kasutada kohalikel pensionäridel ürituste läbiviimiseks.
  Lisaks pakutakse võimalust pesu pesemiseks ja duši kasutamiseks. 

 
Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja kliendikeskset tervishoiu ja hoolekandeteenust eakatele ja puudega inimestele. Arvestame kliendi vajadustega ja teeme koostööd kliendile lähedaste inimestega. Eesmärgiks on elukvaliteedi parendamine ja võimalikult täisväärtusliku elu võimaldamine.

Meediakajastused:


Lihulasse tuleb erihooldekodu

Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus laieneb